2020-09-10 09:22:33

Informacje o studiach

Organizacja studiów

  • rekrutacja czerwiec-wrzesień
  • rozpoczęcie semestru zimowego październik
  • marzec rozpoczęcie semestru letniego
  • lipiec - wrzesień sesja egzaminacyjna
  • wrzesień zakończenie studiów oraz wydawanie świadectw

2-semestralne Studia Podyplomowe z Rachunkowości

1. Cel i przeznaczenie

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia ewidencji księgowej i podatkowej w jednostkach gospodarczych, sporządzania sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa oraz ich analizy i oceny, a także wykorzystywania narzędzi rachunkowości zarządczej w zarządzaniu jednostką gospodarczą.

2. Organizacja i czas trwania

Zajęcia prowadzone będą od października do czerwca (zwykle jeden raz w miesiącu, sobota i niedziela od godz. 9.00).

3. Liczba słuchaczy

Grupa 25 osobowa - dzielona według potrzeb na grupy ćwiczeniowe

4. Organizator

Wydział Zarządzania AGH. Kierownik Studiów: dr Justyna Godawska

5. Wykładowcy

Pracownicy Wydziału Zarządzania AGH, specjaliści z zakresu analizy finansowej i sprawozdawczości oraz praktycy z zakresu prawa podatkowego

6. Formy prowadzenia zajęć

Wykłady i ćwiczenia

7. Materiały dydaktyczne

Słuchacze otrzymują przed rozpoczęciem zajęć materiały (konspekty, zbiory zadań).

8. Oprogramowanie

W ramach zajęć z Rachunkowoœci finansowej słuchacze będą mieli możliwoœć zapoznania się z programem finansowo-księgowym Comarch-Optima lub Symfonia.
Informacje: Danuta Sonik
Studia podyplomowe Rachunkowość - Wydział Zarządzania AGH