2020-05-29 20:37:25

Plan studiów

SEMESTR STUDIÓW – 1 semestr:

 


Przedmiot

Forma zajęć

Liczba godzin
zajęć

Sposób zaliczenia

Liczba punktów ECTS

Podstawy rachunkowości

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

15

15

Kolokwium
oraz Egzamin końcowy*

6

Rachunkowość finansowa

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

30

35

Kolokwium
oraz Egzamin końcowy**

9

 

Łączna liczba godzin: 95

Łączna liczba punktów ECTS: 15

SEMESTR STUDIÓW – 2 semestr:

 


Przedmiot

Forma zajęć

Liczba godzin
zajęć

Sposób zaliczenia

Liczba punktów
ECTS

Rachunkowość zarządcza

Wykład
Ćwiczenia

audytoryjne

13

12

Kolokwium
oraz Egzamin końcowy*

4

System podatkowy

Wykład
Ćwiczenia

audytoryjne

15

10

Aktywność na
zajęciach
Egzamin końcowy*

4

Sprawozdawczość finansowa

Wykład
Ćwiczenia

audytoryjne

12

8

Aktywność na zajęciach
Egzamin końcowy*

4

Analiza finansowa

Wykład
Ćwiczenia

audytoryjne

8

7

Aktywność na zajęciach
Egzamin końcowy*

3

 

* Egzamin końcowy jest przeprowadzany po zakończeniu wszystkich zajęć dydaktycznych i dotyczy zagadnień z obszaru podstaw rachunkowości, rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, systemu podatkowego, sprawozdawczości finansowej i analizy finansowej.

 

Łączna liczba godzin: 85

 

Łączna liczba punktów ECTS: 15

OGÓŁEM:

 

Łączna liczba godzin zajęć:

Łączna liczba punktów ECTS:

semestr 1

95

15

semestr 2

85

15

Łącznie (SUMA):

180

30

Program studiów


W ramach zajęć z Rachunkowoœci finansowej słuchacze będą mieli możliwoœć zapoznania się z programem finansowo-księgowym Comarch-Optima lub Symfonia.

Ramowy program studiów

Lp.

Przedmiot

Łączna ilość godzin

1.

Podstawy rachunkowości

30

2.

Rachunkowość finansowa

65

3.

Rachunkowość zarządcza

25

4.

System podatkowy

25

5.

Sprawozdawczość finansowa

20

6.

Analiza finansowa

15

Razem

180

Podstawowy zakres tematyczny poszczególnych przedmiotów

1. Podstawy rachunkowości

1. Teoretyczne podstawy rachunkowości

- konta księgowe

- zasada podwójnego zapisu w księgach rachunkowych

- prezentacja sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym

2. Podstawowe pojęcia rachunkowości

- jednostka gospodarcza

- wartość pieniężna

- koszt historyczny

- okresy sprawozdawcze

3. Podstawowe cechy jakościowe rachunkowości
4. Podstawowe zasady rachunkowości

- zasada memoriału

- zasada ciągłości

- zasada kontynuacji

- zasada współmierności

- zasada istotności

- zasada ostrożności

- zasada wyższości treści nad formą

5. Zasady pomiaru i klasyfikacji informacji w rachunkowości oraz prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym i ich interpretacja
6. Normy prowadzenia rachunkowości

- normy prawne

- uznane normy zawodowe

- metody rachunkowości i ich stosowanie

7. Zagadnienia organizacji rachunkowości i kontroli wewnętrznej
8. Harmonizacja rachunkowości w Europie i na świecie

- organizacje międzynarodowe zajmujące się harmonizacją rachunkowości

- rola, znaczenie i zastosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

- dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące rachunkowości

9. Prowadzenie ksiąg rachunkowych

- zasady ogólne (podmioty, sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, odpowiedzialność karna)

- dowody księgowe

- księgi rachunkowe (funkcje, formy, zapisy w porządku chronologicznym i systematycznym, księgi główne i pomocnicze, zestawienia obrotów i sald)

- otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych

- inwentaryzacja (pojęcie, zakres, tryb przeprowadzania, rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych)

- dokumentacja w zakresie stosowanych przez jednostkę zasad rachunkowości

- ochrona i przechowywanie dokumentacji

- stosowanie techniki komputerowej przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych

2. Rachunkowość finansowa

1. Wycena bieżąca i bilansowa poszczególnych składników aktywów i pasywów

- przy założeniu kontynuacji działania

- w warunkach utraty kontynuacji działania

- wyrażonych w walutach obcych

2. Ujęcie w rachunkowości składników aktywów obrotowych

- środków pieniężnych

- ekwiwalentów środków pieniężnych

- weksli i czeków obcych

- nabytych w celu odsprzedaży papierów wartościowych

- należności

- rzeczowych aktywów obrotowych (wycena i prezentacja po koszcie historycznym)

3. Ujęcie w rachunkowości rzeczowych aktywów trwałych

- klasyfikacja i pomiar wartości początkowej 

- amortyzacja środków trwałych

- alternatywne metody amortyzacji 

- nakłady na remonty i konserwacje

- przeszacowanie wartości środków trwałych 

- kapitalizacja odsetek

- operacje leasingowe 

- inwestycje w nieruchomości 

4. Ujęcie w rachunkowości wartości niematerialnych i prawnych

- rodzaje tych aktywów

- pojęcie "wartości firmy" (goodwill)

- koszty badan i rozwoju

- koszty nabycia praw majątkowych

- patenty, koncesje, licencje

- oprogramowanie komputerów i podobne wartości

- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

- inwestycje w prawa majątkowe

5. Finansowe aktywa trwale
6. Kryteria klasyfikacji papierów wartościowych do długoterminowych bądź krótkoterminowych aktywów finansowych
7. Ujęcie w rachunkowości operacji papierami wartościowymi, obrotu nieruchomościami, obrotu wierzytelnościami
8. Kapitały (fundusze) podstawowe w jednostkach różnego typu: spółki handlowe, przedsiębiorstwa państwowe i inne, kapitały zapasowe i rezerwowe, kapitał z aktualizacji wyceny, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, inne fundusze specjalne
9. Krótkoterminowe i długoterminowe należności i zobowiązania.
10. Rezerwy na zobowiązania
11. Ujęcie przychodów i kosztów

- uznanie przychodów

- przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług

- koszt sprzedanych produktów, towarów i usług

- przychody i koszty finansowe

- pozostałe przychody i koszty operacyjne

- rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów

- obroty wewnętrzne i koszt obrotów wewnętrznych

- pozycje nadzwyczajne - kryteria ich klasyfikacji

- ustalanie wyniku finansowego brutto i netto

- podział wyniku finansowego

- ustalanie wyniku finansowego z punktu widzenia zasad rachunkowości i dochodu dla potrzeb podatkowych

12. Szczególne problemy w rachunkowości, zdarzenia warunkowe, zdarzenia występujące po dacie bilansu
13. Długoterminowe umowy o usługi, w tym o roboty budowlane
14. Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach 

- rozpoczęcie działalności

- przekształcenie

- połączenie

- przejęcie

- postępowanie naprawcze

- likwidacja

- upadłość

- prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych

15.Szczególne zasady rachunkowości jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

3. Rachunkowość zarządcza

1. Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej

2. Klasyfikacja kosztów dla potrzeb zarządzania

3. Pomiar kosztów i korzyści w rachunkowości zarządczej

4. Systemy rachunku kosztów

5. Analiza relacji koszty - rozmiary - wyniki. Ceny

6. Kalkulacja kosztów produktów

7. Kalkulacja uwzględniająca rachunek kosztów działań

8. Współczesne systemy rachunku kosztów i metody zarządzania

9. Ośrodki odpowiedzialności

10. Budżetowanie działalności przedsiębiorstwa

11. Analiza odchyleń

4. System podatkowy

1. Rodzaje podatków, konstrukcja podatku (podmiot, przedmiot, podstawa, stawki)
2. Obowiązki podatnika, płatnika, inkasenta
3. Kontrola podatkowa, kontrola skarbowa
4. Podatek dochodowy od osób fizycznych
5. Podatek dochodowy od osób prawnych
6. Podatek VAT, podatek akcyzowy
7. Podatki stanowiące koszt przedsiębiorstwa

5. Sprawozdawczość finansowa

1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych

- rodzaje sprawozdań, ich przeznaczenie i wykorzystywanie dla potrzeb zarządzania jednostką i potrzeb zewnętrznych

- funkcje sprawozdań finansowych

- normy (standardy) jakości sprawozdań finansowych

2. Roczne sprawozdanie finansowe i jego składniki

- bilans

- rachunek zysków i strat

- rachunek przepływów pieniężnych

- informacja dodatkowa

- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

3. Sprawozdanie z działalności jednostki
4. Tryb i terminy: sporządzania, badania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych

6. Analiza finansowa

1. Cele i metody analizy majątkowej, finansowej oraz rentowności jednostki

- funkcje analizy finansowej

- metody analizy finansowej i ich dobór

- kryteria miary i mierniki analizy finansowej i ich dobór

- modelowe rozwiązania analizy finansowej i kierunki ich ewolucji

2. Wskaźniki wstępnej oceny sytuacji jednostki na podstawie sprawozdania finansowego
3. Wskaźniki dynamiki i wskaźniki struktury składników majątkowych i źródeł ich finansowania
4. Przygotowanie sprawozdań finansowych do dokonania analizy

- grupowanie pozycji

- doprowadzenie do porównywalności sprawozdań dotyczących różnych okresów i sporządzonych według odmiennych zasad

- eliminacja pozycji dotyczącej operacji wewnętrznych

- uwzględnienie inflacji

5. Wskaźniki oceniające wykorzystywanie majątku i kapitałów
6. Wskaźniki oceniające rentowność (w tym również wyniki finansowe)
7. Wskaźniki płynności, wskaźniki cash flow
8. Wskaźniki rynku kapitałowego
Informacje: Danuta Sonik
Studia podyplomowe Rachunkowość - Wydział Zarządzania AGH